og游戏官网

师资队伍
钟世刚
时间:2017-06-28    浏览量:次

姓名:钟世刚
职称:讲师 博士
专业:
神经网络和计算机智能
联系方式:
zhongshigang@cqu.edu.cn


个人介绍


各位高人可把自己辉煌的历史写在此处。

此介绍部分不能加图片,但可用表格、列表。功能还是比较多的           。我比较喜欢的scala语言像这个样子(摘自本网站源代码):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
package                                code.snippet      
import                                org.squeryl.PrimitiveTypeMode.from      
import                                org.squeryl.PrimitiveTypeMode.int                                2                                ScalarInt      
import                                org.squeryl.PrimitiveTypeMode.string                                2                                ScalarString      
import                                org.squeryl.PrimitiveTypeMode.transaction      
import                                org.squeryl.PrimitiveTypeMode.where      
import                                code.model.db      
import                                net.liftweb.util.ClearClearable      
import                                net.liftweb.util.Helpers.strToCssBindPromoter      
/**      
* 博士导师      
*/      
class                                Bsds {      
val                                allBsds                                =                                {      
transaction {      
from(db.user)(u                                =                                > where(u.fl                                ===                                "bsds"                                ) select (u) orderBy (u.name)).toList      
}      
}      
def                                render                                =                                ClearClearable andThen                                ".panel"                                #                                > allBsds.map { t                                =                                >      
".panel div a [href]"                                #                                > (                                "/public/tindex/"                                + t.id) &      
"div a img [src]"                                #                                > code.FileUpload.getUserPortraitByUserId(t.id) &      
"div .name *"                                #                                > t.name &      
"div .gender *"                                #                                > t.gender &      
"div .zc *"                                #                                > t.zc &      
"div .lxfs *"                                #                                > t.lxfs &      
"div .major *"                                #                                > t.major &      
"div .description *"                                #                                > xml.Unparsed(t.description)      
}      
}      


结尾处可列出自己发表的论文,可加下载链接。上传文件请点击工具栏中的“别针”图标。


请参考一个简单的说明:                       39d8936166db4227bd819d235e67b019.doc


系统试用中,还有些问题,请包涵。已知的一些问题:

  • 有些链接还没生效

  • 教师信息只维护了一部分,只是把版面撑起,请自行修改

  • 登录后非正常自动退出。我在自己的主机上没见过这种情况,原因待查。有可能和安装环境有关:系统安装在原系统同一主机上,为了不影响原系统,本系统几乎是免安装的,连java运行环境和MySql都是直接拷贝自其它主机


若在使用中遇到其它问题,请告知我,不胜感激。


og游戏官网-og真人游戏